Bendrosios nuostatos

16. 04. 24
Atnaujinta: 12 spalio 2018
Parašyta 24 balandžio 2016
Peržiūros: 5077

2016–2017 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo antros dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą grupinio ar pavienio mokymosi formomis, kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.
Gimnazijos  ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose (toliau – Bendrosios programos) apibrėžtais mokinių pasiekimais, Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773), Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas), Formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos švietimo ir ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766, Mokinių mokymo stacionarinėje asmens priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 105-5347), Žmogaus saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668), Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347), Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 m. Tarpinstituciniu veiksmų planu, ŠMM 2016-03-25 įsakymas Nr. V – 237, gimnazijos  strateginiais tikslais, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir gimnazijai skirtas mokymo lėšas.
Mokinių mokymosi rezultatai, pasiekimai brandos egzaminų, PUPP, įvairaus lygmens konkursuose, varžybose ir olimpiadose rodo, kad ugdymo planas 2015–2016 mokslo metais įgyvendintas tikslingai.


Mus rasite