Mokinių komitetas

17. 01. 19
Atnaujinta: 31 Sausio 2019

Mokinių komitetas
Vadovės: Violeta Juškienė, Rita Damaševičienė

mokiniu taryba
VDU „Rasos“ gimnazijoje Mokinių komitetas yra mokinių savivaldos organas, esantis Gimnazijos Tarybos sudėtyje. Mokinių komiteto nariai išrenkami 1-4-tų klasių susirinkimuose ir deleguojami į Mokinių komitetą. Mokinių komiteto narių būna apie 30, bet  Mokinių komitetą, esantį Gimnazijos tarybos sudėtyje, sudaro tik  10+1 mokinys. Tai yra (po 2-3-2-3) iš 1-4-tų gimnazijos klasių ir gimnazistų prezidentas. Gimnazistų prezidentas(ė) renkamas vieneriems metams gimnazijos mokinių slaptu visuotiniu balsavimu, naudojantis Tamo dienynu. Mokinių komiteto veiklą kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui (kuratoriumi) koordinuoja gimnazistų prezidentas. Kuratorius konsultuoja bei kuruoja, užtikrina mokinių savivaldos įtraukimą į gimnazijos valdymo procesus, bei, esant poreikiui, atstovauja mokinių savivaldai. Mokinių komiteto atviri posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Mokinių komitetas renkamas vieneriems metams, pasilikdamas teisę išbalsuoti iš Komiteto narių asmenį, nevykdantį (blogai vykdantį ) savo pareigas. Pasitraukus Mokinių komiteto nariui iš Gimnazijos Tarybos sudėties, renkamas naujas narys.

Mokinių komiteto uždaviniai yra šie:

1. Atstovauti daugumos mokinių interesams Gimnazijos Taryboje.

2. Optimaliai prisidėti prie gimnazijos ugdymo proceso, ugdant brandžią ir išsilavinusią asmenybę.

3. Formuoti vieningą mokinių bendruomenę ir gražius tarpusavio santykius.

4. Kokybiškai plėtoti kultūrinę-socialinę veiklą, saugant jos tradiciškumą.

5. Aktyviai prisidėti organizuojant gimnazijos tradicinius renginius ir planuotas akcijas.

6. Padėti mokytojams sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir kūrybinių bei organizacinių sugebėjimų ugdymui.

7. Etiškai, pagrįstai reikšti pageidavimus mokyklos direktoriui, pavaduotojams, Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai.

8. Teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams.

9. Dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant mokyklos Veiklos planą ir Ugdymo planą. 

10. Apie savo veiklą informuoti mokyklos bendruomenę gimnazijos tinklalapyje, elektroninėje juostoje ir savo Facebook puslapyje. 

 


 

Svetainės medis

Mus rasite