Svetainės informacijos rodyklė

TRIMESTRŲ/PUSMEČIŲ VEDIMAS

  • Trimestro/pusmečio pažymys vedamas iš visų per atsiskaitomąjį laikotarpį gautų įvertinimų, išvedant aritmetinį vidurkį iš visų gautų pažymių (pvz., 7,5 – 8; 7,45 – 7);
  • Jei gimnazistas per trimestrą/ pusmetį neatliko visų kontrolinių darbų ar kitų vertinimo užduočių dėl ligos, pateisino gydytojo pažyma arba  direktoriaus įsakymu – vedant trimestrą/pusmetį įrašoma „atleista“;
  • Jei gimnazistas per trimestrą/pusmetį neatliko visų kontrolinių darbų ar kitų vertinimo užduočių be pateisinamos priežasties, gydytojo pažymos arba direktoriaus įsakymo, neatsiskaitė už tam tikrą dalį dalyko programos, trimestre vedamas nepatenkinamas įvertinimas;
  • Kūno kultūros dalyke įrašoma „atleista“, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir direktoriaus įsakymą.

METINIO VEDIMAS

  • I ir II klasėse vedant metinius pažymius, skaičiuojamas I, II, III trimestrų įvertinimų aritmetinis vidurkis (apvalinama taip: 9,5-10 ir t.t.);
  • Vidurinio ugdymo programos mokiniams dalyko metinis pažymys vedamas iš I ir II pusmečių įvertinimų aritmetinio vidurkio (8,5–9; 6,4–6);
  • Dorinio ugdymo dalykų (tikybos ir etikos) mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami, trimestrų arba pusmečių ir metinių įvertinimų stulpeliuose įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
  • Modulio metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „įsk.“ ir „įsk.“ arba „įsk.“ ir „neįsk.“ arba „neįsk.“ ir „įsk.“;
  • Modulio metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu neįsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk.“;
  • Jeigu IV klasės gimnazistui išvedamas nepatenkinamas metinis dalyko įvertinimas, mokytojų taryba svarsto ar skirti papildomą (vasaros) darbą. Už papildomą darbą, jeigu buvo paskirtas, atsiskaitoma įskaita. Įskaitos pažymys laikomas metiniu/galutiniu įvertinimu.

Mus rasite